Kancelaria Prawna Łozowscy - adwokat i radca prawny

Kancelaria adwokacko - radcowska w Nakle nad Notecią oraz w Bydgoszczy

radca prawny
530690189

Prawo karne i postępowanie karne

Biuro Prawne w Nakle nad Notecią zapewnia doradztwo prawne i reprezentowanie Klientów na każdym etapie postępowania karnego. Zakres świadczonej pomocy prawnej w przedmiotowej dziedzinie prawa dotyczy zarówno podejrzanych, oskarżonych, jak również osób pokrzywdzonych. Spośród szerokiego spektrum spraw karnych zajmujemy się w szczególności:– przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu ( bójka, pobicie, uszkodzenie ciała, etc.)
– przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadek komunikacyjny, prowadzenie
pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego etc.),
– przestępstwami przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, uporczywe uchylanie się od obowiązku
alimentacji),
– przestępstwa przeciwko wolności(groźby karalne, uporczywe nękanie tzw. stalking, etc.),
– przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej( zniesławienie, znieważenie, naruszenie
nietykalności cielesnej etc.),
– przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych( przekupstwo, płatna protekcja,
naruszenie zakazu sądowego etc.),
– przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów( fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy etc.),
– przestępstwa przeciwko mieniu( kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze,
przywłaszczenie, oszustwo, etc.),
– przestępstwa określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii.

Porady Prawne w Nakle nad Notecią udzielają również pomocy prawnej i reprezentuje Klientów w sprawach wykroczeń oraz w postępowaniu przewidzianym w Ustawie Kodeks Karny Wykonawczy, in concreto: odroczenie i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.