PRAWO KARNE

Głowacka & Łozowski Cooperation

Biuro Prawne w Nakle nad Notecią zapewnia doradztwo prawne i reprezentowanie Klientów na każdym etapie postępowania karnego. Zakres świadczonej pomocy prawnej w przedmiotowej dziedzinie prawa dotyczy zarówno podejrzanych, oskarżonych, jak również osób pokrzywdzonych. Spośród szerokiego spektrum spraw karnych zajmujemy się w szczególności:– przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu ( bójka, pobicie, uszkodzenie ciała, etc.)

 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadek komunikacyjny, prowadzenie
  pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego etc.),
 • przestępstwami przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, uporczywe uchylanie się od obowiązku
  alimentacji),
 • przestępstwa przeciwko wolności(groźby karalne, uporczywe nękanie tzw. stalking, etc.),
 • przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej( zniesławienie, znieważenie, naruszenie
  nietykalności cielesnej etc.),
 • przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych( przekupstwo, płatna protekcja,
  naruszenie zakazu sądowego etc.),
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów( fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy etc.),
 • przestępstwa przeciwko mieniu( kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze,
  przywłaszczenie, oszustwo, etc.),
 • przestępstwa określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii.

Porady Prawne w Nakle nad Notecią udzielają również pomocy prawnej i reprezentuje Klientów w sprawach wykroczeń oraz w postępowaniu przewidzianym w Ustawie Kodeks Karny Wykonawczy, in concreto: odroczenie i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Prawo karne

zapraszamy do kontaktu

Naszym zadaniem jest pomagać Klientom.

ul. Długa 12/3
89-100 Nakło nad Notecią
Wysokiej jakości
rozwiązania prawne