PRAWO KARNE

Głowacka & Łozowski Cooperation

Zapewniamy doradztwo prawne i reprezentowanie Klientów na każdym etapie postępowania karnego. Zakres świadczonej pomocy prawnej w przedmiotowej dziedzinie prawa dotyczy zarówno podejrzanych, oskarżonych, jak również osób pokrzywdzonych. Spośród szerokiego spektrum spraw karnych zajmujemy się w szczególności:– przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu ( bójka, pobicie, uszkodzenie ciała, etc.).

 Mamy doświadczenie w sprawach dotyczących:

 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadek komunikacyjny, prowadzenie
  pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego etc.),
 • przestępstw przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, uporczywe uchylanie się od obowiązku
  alimentacji),
 • przestępstw przeciwko wolności (groźby karalne, uporczywe nękanie tzw. stalking, etc.),
 • przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej ( zniesławienie, znieważenie, naruszenie
  nietykalności cielesnej etc.),
 • przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych ( przekupstwo, płatna protekcja,
  naruszenie zakazu sądowego etc.),
 • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów( fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy etc.),
 • przestępstw przeciwko mieniu ( kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze,
  przywłaszczenie, oszustwo, etc.),
 • przestępstw określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii  ( sprawy narkotykowe, obrotu, posiadania, produkcji).

 Udzielamy również pomocy prawnej i reprezentujemy Klientów w sprawach wykroczeń oraz w postępowaniu przewidzianym w Ustawie Kodeks Karny Wykonawczy, in concreto: odroczenie i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, blokady alkoholowej, problemów pojawiających się podczas wykonywania kary ograniczenia wolności. 

Oczywistym jest, iż zdarzają się  sprawy, które z uwagi na materiał dowodowy nie mogą prowadzić do wyroku uniewinniającego, ale pomoc w tego rodzaju sprawach też może okazać się konieczna.  Naszym celem jest uzyskanie dla Klienta najniższego  wymiaru kary, środków karnych.

Nie ma spraw beznadziejnych.   

Prawo karne

zapraszamy do kontaktu

Naszym celem jest mądrze i optymalnie  pomagać w sprawach karnych

ul. Długa 12/3
89-100 Nakło nad Notecią
Wysokiej jakości
rozwiązania prawne